Odstúpenie od zmluvy

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

 

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení

doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP, Požiarnická 3226/6, 962 12 Detva. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

 


 

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Dodávateľ:

Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP, Požiarnická 3226/6, 962 12 Detva

Spotrebiteľ:

-----------------------------------------------------------------

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej s dodávateľom.

Číslo dokladu o kúpe tovaru:

.....................................................................................   

Dátum objednania/dátum prijatia (*)

.....................................................................................   

Adresa spotrebiteľa

.......................................................................................   

Účet spotrebiteľa

.......................................................................................   

 

Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

...........................................

Dátum

...........................................

 (*) Nehodiace sa prečiarknite.